Hoe gaat MP Rutte de geschiedenis in?

en hoe betrouwbaar is het RIVM onderdeel van het Ministerie van volksgezondheid?

We raden iedereen aan de technische briefings voor tweede Kamerleden te volgen. Om deze reden hebben we ze hier ook gepubliceerd zonder al te veel commentaar (zie Corona 1 & 3). Nu is het echter tijd om na contact te hebben gehad met het RIVM een paar kanttekeningen plaatsen.

De directeur van het IRVM Jaap van Dissel wordt door het Kabinet en minister president Rutte naar voren geschoven om als wetenschapper een beeld te schetsen van de corona epidemie in ons land. Wanneer het gaat om het maken van strategische keuzes mogen we aannemen dat deze gemaakt worden door de regering na advies van in dit geval het RIVM.

We horen en zien de heer van Dissel tijdens zijn presentatie een drietal scenario’s beschrijven. Omdat hij niet alleen de drie scenario’s beschrijft maar ook blijk geeft een duidelijke voorkeur te hebben voor het tweede scenario en deze keuze verdedigt lijkt het waarschijnlijk dat de presentatie in nauwe samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot stand is gekomen. Woordvoerder Coen Berends vindt het nodig te melden dat het RIVM weliswaar resulteert onder het ministerie volstrekt en bij wet onafhankelijk is. Waarom is de presentatie dan gemaakt op sjablonen van het ministerie. Waarom lijken de scenario’s gemaakt te zijn door een cartoontekenaar en staan ze vol met fouten.
Genoeg om nog eens kritisch naar de presentatie te luisteren.

Onderstaand fragment van de presentatie start bij de 27ste minuut van de presentatie.

Jaap van Dissel heeft het een aantal maal over de framing van de bestrijding waar te veel de term groepsimmuniteit aan gekoppeld zou zijn. Dit zou geen doel op zich zijn. Maar daar denkt hij zelf en het kabinet waarschijnlijk toch anders over.

In politiek, journalistiek en reclame wordt van framing bewust en onbewust gebruikgemaakt om beelden te scheppen om een doel te bereiken. van Dissel probeert via het voorbeeld van het kopen of huren van een huis het het beeld op te roepen dat er bij een lockdown geen groepsimmuniteit op wordt gebouwd. Dat is natuurlijk grote onzin, alsof er geen mensen besmet zijn geweest voor de lockdown. Wat hij hiermee wel aantoont is dat groepsimmuniteit wel degelijk één van de doelen is naast het managen van de capaciteit van de IC bedden. Dit zie je ook terug in de grafieken van de verschillende strategieën waar we later op terug komen.

Het is van Dissel die, al of niet in opdracht van Rutte, hier een frame opzet om steun te krijgen voor scenario 2 wat wordt omschreven als maximale controle. Of die maximale controle er is kan iedereen na het lezen van dit artikel zelf beoordelen.

Allereerst de feiten zodat u begrijpt waar we het over hebben.

Er is maar één oplossing tegen het coronavirus en dat is een vaccin. Positief is volgens Peter Thielen, moleculair geneticus aan de Amerikaanse John Hopkins University, dat COVID-19 amper muteert. Dat betekent dat er waarschijnlijk maar één vaccin nodig is, in plaats van elk jaar weer een nieuwe zoals bij de griep”.

Het virus heeft volgens het IRVM een incubatietijd van 2 tot 12 dagen en een reproductiegetal van tussen de 1,7 en 2,3 (R2). Dit resulteert in een verdubbeling van het aantal besmettingen in 5 tot 6 dagen generatietijd 3-5 dagen

Men gaat er van uit dat wanneer ongeveer 60% immuun is geworden na besmetting de verspreiding tot stilstand komt en daarna uitdooft. Dus R1 begint wanneer 60 procent van de bevolking besmet en immuun is.

81% van de besmette personen merkt niets of ervaart een lichte griep. De rest (19%) heeft medische zorg nodig en 5% uiteindelijk overlijden.

De curve in dit model laat de gevallen zien die het virus nog kunnen overdragen.

De scenario’s

De heer van Dissel is duidelijk verrast bij het zien van de dia met de verschillende strategieën en stelt hij onmiddellijk vast dat deze niet kloppen. Hij noemt het arbitraire assen, wij zeggen er deugt niets van. De weergave van de scenario’s  geven een verkeerd beeld omdat ze gebruik maken verschillende tijdassen maar ook de maatregelen starten op verschillende momenten. De presentatie heeft dan ook vanaf nu het karakter van een verkoopverhaal van de door de regering gekozen strategie.

De rode lijn geeft aan wat er gebeurd wanneer we niets doen. we zien een explosieve stijging van het aantal geïnfecteerden. De ic-zijn overbelast en kunnen de vraag niet meer aan. dmv triage wordt er bepaald over leven of dood. De top van de curve heeft een reproductie getal van 1 en dus op dat moment de gewenste 60% immuniteit bereikt waardoor de daling inzet.

De groene lijn volgens het RIVM het scenario met maximale controle. De controle houdt in dat er wordt gestuurd op basis van het aantal beschikbare IC bedden. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk te komen tot een besmettingsgraad van 60 % waarna er groepsimmuniteit optreed en de epidemie langzaam uitdooft. Wat men ziet als een horrorscenario is dat er triage plaats moet vinden en er nog meer mensen sterven als gevolg van de bezuinigingen van de laatste jaren. De overige 40% blijven het risico behouden dat zij besmet raken maar de kans is nihil.

De blauwe lijn is het Lock-down scenario. Er wordt gesproken van een risico van heropleving na opheffen maatregelen. Dit is een grove misleiding of framing zo u wil. Het is zo goed als zeker dat er opnieuw een opleving plaatsvindt van het virus. Afhankelijk van de reeds opgebouwde immuniteit en Social distancing onder de bevolking langzamer dan voor de lockdown het geval was. (geen carnaval meer,voetbal of festivals) Mede door sneller ingrijpen in de ontwikkeling van de epidemie zal het aantal besmettingen drastisch lager zijn.

Het beeld wat door van Dissel geschetst wordt na de lock-down in scenario 3 is ronduit beschamend. Bij een goed uitgevoerde en gehandhaafde lock-down zou de groei van de infectie in theorie in een week of twee moeten terug lopen tot bijna 0. Veel sneller dat de val van scenario 1 en 2 waar de daling wordt veroorzaakt door social distancing en de opbouw van groepsimmuniteit.

We zouden dus ook geen lange lock-down nodig hebben zoals nu wordt gesuggereerd in het model maar een korte ( 2 weken) daarna groeit de besmetting zoals de curve liet zien voor het moment van de lock-down. Lock-down zou dus niet lang zijn maar wel herhaald moeten worden. Het zal zeker langer duren voordat we een groepsimmuniteit hebben bereikt. Waarschijnlijk wel zolang dat er ondertussen een vaccin is ontwikkeld, DIT SPAART MENSENLEVENS.

Door het Kabinet wordt gestuurd op groepsimmuniteit en zo min mogelijk schade voor de economie. Het RIVM en de heer van Dissel worden gebruikt om deze keuze van legitimiteit te voorzien. Straks zal Rutte zeggen, we hebben de adviezen van de wetenschappers gevolgd. Dat argument gebruikt men nu al. De vraag is of het RIVM gevraagd is om te adviseren op het gebied van volksgezondheid of moesten de economische gevolgen in het advies worden meegenomen. Het RIVM negeert onze vragen.

De conclusie is dat Jaap van Dissel straks als de “excuus Truus” fungeert wanneer de vraag aan de orde komt waarom deze crisis zoveel slachtoffers heeft op geleverd. Rutte en zijn kabinet gaan uit van ruim een half miljoen wanneer we de cijfers van het RIVM moeten geloven.

Wat zegt u een half miljoen?

Ja, het IRVM heeft ons verteld dat zij 60% van 17.000.000 burgers nodig heeft voor groepsimmuniteit? 19% heeft medische zorg nodig dat zijn 1.938.000 burgers en 5% zal aan de gevolgen van het virus overlijden volgens het RIVM. Denkt u niet dat het Kabinet de rekensom heeft gemaakt en uitkwam op

510.000 doden!

en Rutte wijst naar zijn excuus Truus en het RIVM.

Note: Op verschillende wijzen hebben we onze zienswijze voorgelegd aan Jaap van Dissel persoonlijk en zijn woordvoerders van het RVIM zonder een inhoudelijke reactie te ontvangen. We achten de kans klein maar mocht die alsnog komen zullen we u daar van op de hoogte stellen.