Saskia’s strijd komt tot een einde.

Wie in onze gemeente herinnert zich 15 december 2015 niet. Een dag die net als de moord op John F Kennedy in ons geheugen is gegrift. De overheid was er als de kippen bij om de “relschoppers” voor het gerecht te slepen. Maar wist u dat Saskia van Kessel al vijf jaar een juridische strijd voert. Een strijd die zij, samen met haar raadsvrouw Esther Vroegh nu kan afsluiten met een min of meer bevredigende uitspraak van het hof in Arnhem. Lichamelijk en geestelijk nog steeds niet de oude maar blij dat er nu een einde aan is gekomen. De uitspraak van het hof liegt er niet om. De volledige beschikking voegen wij toe als attachment onderaan dit artikel maar hier enkele citaten uit,

de beschikking.

A. Gazibegovic, brigadier van politie en A. van Vredendaal, hoofdagent van politie zijn op 6juni 2018 als verdachten gehoord. Vervolgens is het onderzoek gesloten op 30 juli 2018. Pas bij brief van 10 april 2019 van de officier van justitie is klaagster ervan op de hoogte gesteld dat de zaak (opnieuw) was geseponeerd.Naar aanleiding van deze sepotbrief heeft de gemachtigde van klaagster een nieuw klaagschrift ingediend bij het hof. Na ontvangst van dit klaagschrift heeft het hof op 15 juli 2019 de officier van justitie gewezen op het feit dat hij , na een bevel vervolging van het hof, slechts af kan zien van verdere vervolging als het hof zijn verzoek daartoe heeft bewilligd.

Het tweede namens klaagster ingediende klaagschrift werd door het hof op 27 juli 2020 niet ontvankelijk verklaard.

Gelet op de hiervoor verwoorde kritische kanttekeningen van het hof bij het eerdere onderzoek, mocht verwacht worden dat de officier van justitie de verder procedure voortvarend ter hand zou nemen en dus na ommekomst van de onderzoeksresultatendirect een bewilligingsverzoek zou indienen en daarbij de resultaten van het onderzoek ter beschikking zou stellen aan het hof.

Om verder onduidelijk gebleven redenen bleef  een reactie van het openbaar ministerie echter uit. Pas nadat het hof de zaak opnieuw op een raadkamerzitting had gepland op 10 januari 2020, ontving het hof op 8 januari 2020 het bewilligingsverzoek en het proces-verbaal van het onderzoek Erebus.

Dit lijkt een bewijs van de bewering dat Justitie een strategie hanteert van het rekken van de procedures om vervolging van politiepersoneel te voorkomen. Zelfs de advocaat-generaal heeft in raadkamer geconcludeerd dat het volstrekt onwenselijk is dat het onderzoek zolang heeft geduurd.

Daar blijft het echter niet bij. Onder de kop “Onderzoek Erebus” lezen we dat er een videoteam van de politie aanwezig was, waarvan tenminste drie leden met een handcam of bodycam opnamen maakten. Ook na nader onderzoek is gebleken, dat er geen camerabeelden van dit incident of hetgeen daaraan vooraf ging door het videoteam zijn opgeslagen. De commandant van het videoteam heeft verklaard dat hij de gemaakte opnamen voor het uploaden heeft geschoond en dat hij alleen de ‘ bruikbare’ beelden heeft opgeslagen.

Eerder gaf men als verklaring dat er geen opnames van het incident waren gemaakt. Over het feit dat mensen het schermpje van de camera hadden zien branden was de verklaring dat dit ook brand wanneer geen opname wordt gemaakt. Het is dus zeer aannemelijk dat hier is geknoeid met bewijsmateriaal door de commandant van het videoteam.

Oordeel van het hof

Het hof stelt voorop dat het dossier het beeld oproept dat er op geen enkel moment in de procedure door de politie of door het openbaar minister rekening is gehouden met de gerechtvaardigde belangen van aangeefster. Omdat aangeefster geheel afhankelijk is van de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en de aangifte gericht is tegen een politie eenheid, zou juist verwacht mogen worden dat er adequaat, transparant en direct gereageerd wordt. Daarvan is geen sprake geweest: het opsporingsonderzoek is naar het oordeel van het hof ondeugdelijk uitgevoerd en het openbaar ministerie heeft om volstrekt onduidelijke redenen telkens verzuimd om klaagster (en het hot) tijdig op de hoogte te stellen van de resultaten van de onderzoeken. Het hof heeft, na ontvangst van het onderzoek Erebus, met verbazing geconstateerd dat er een videoteam van vier politieagenten ter plaatse is geweest (van wie er drie opnamen hebben gemaakt), maar dat er nauwelijks beeldmateriaal is opgeslagen. De commandant van het team kon kennelijk beeldmateriaal als ‘onbruikbaar’ kwalificeren en die beelden vervolgens vernietigen, waardoor er geen enkele controle meer mogelijk is. Dit bevreemdt temeer nu de gebeurtenissen in Geldermalsen die avond tot zeer veel (landelijke) commotie  hebben geleid en dus op voorhand duidelijk was dat er behoefte zou bestaan om beschikbaar materiaal te kunnen onderzoeken. De enige thans nog beschikbare camerabeelden van het incident zijn afkomstig van een buurtbewoner. Hieruit blijkt minst genomen dat er sprake was van een situatie die vroeg om onderzoek naar al het beschikbare beeldmateriaal en kritisch onderzoek. Deze gang van zaken en ook het tijdsverloop wreken zich nu ook bij een mogelijke vervolging van de betrokken agenten. Want hoewel het hof het aannemelijk acht dat het letsel van klaagster is veroorzaakt door een handeling van één van de beklaagden, door de duw of door een klap met een wapenstok, ziet het hof verder geen mogelijkheden meer om aanvullend bewijs te verzamelen. Onduidelijk blijft dus of en zo ja welk lid van de arrestatie eenheid het letsel heeft veroorzaakt, of het toegepaste geweld mogelijk als proportioneel had kunnen worden aangemerkt en of er sprake is geweest van opzet op het toebrengen van pijn of letsel. Dat maakt de kans zo gering dat een later oordelende strafrechter tot een veroordeling van beklaagde(n) zal kunnen komen, dat van verdere vervolging voor dit feit moet worden afgezien.

Beslissing

Het hof bewilligt in het verzoek van de officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland tot het doen uitgaan van een kennisgeving van niet verdere vervolging.

Geen vervolging van brigadier van politie A. Gazibegovic en hoofdagent van politie A. van Vredendaal wegens gebrek aan door politie vernietigd bewijs.

Wat Oscar Drost politiechef Oost-Nederland ons ook wil doen geloven in zijn verhaal in de Gelderlander waarin hij ons voorhoudt dat het onvoorstelbaar fundamenteel is dat de politie in onze democratie volstrekt integer en betrouwbaar moet zijn kunnen na bovenstaande conclusies concluderen dat hij ,ook volgens het hof, nog een verre weg heeft te gaan. Er zitten nog veel rotte plekken in zijn organisatie en niet te vergeten een cultuur waarvan een motorbende als Hells Angels en Satudarah nog wat kan leren.

Uiteraard hebben we gevraagd of de heer Drost wil reageren op de conclusies van het hof en gevraagd of deze uitspraak nog leidt tot disciplinaire maatregelen richting de beklaagden en aanpassingen in de werkwijze van de politie. Helaas zwijgt hij tot u toe in alle talen. Mocht er nog een reactie komen zullen we hier uiteraard aandacht aan besteden.

Binnenkort in het Nieuwsblad West Betuwe meer over deze memorabele gebeurtenis destijds in Geldermalsen?

Bron: Beschikking Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Geef een antwoord