Vervuiling golfbaan Spijk

Sinds vorig jaar maart liggen alle werkzaamheden voor de aanleg van een tweede golfbaan in Spijk stil. In de grond en het water zijn metalen gevonden en is de pH-waarde te hoog. Dit is schadelijk voor mens, dier en de natuur.

Alle maatregelen zijn nog van kracht om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. Het vervuilde gebied en de naastgelegen sloten zijn afgedamd. Zo voorkomen we verspreiding buiten het afgedamde gebied. Waterschap Rivierenland pompt water uit de omliggende sloten weg naar de Linge. Op de rivier is de verdunning groot. Het risico voor mens, dier en natuur is klein. Metingen bevestigen dit.

Saneren vervuiling

De aannemer en de eigenaar van het terrein zijn verantwoordelijk om de vervuiling zoveel mogelijk ongedaan te maken en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Zij hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Dit plan beschrijft het ter plaatse ophogen en inpakken van de staalslakken en het saneren van de vervuiling in de grond en het water. Onder de staalslakken brengen zij een ophooglaag aan, zodat deze niet in contact komt met het grondwater. Ook isoleren zij de staalslakken door deze ‘in te pakken’ in klei op folie. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd. Omgevingsdienst Rivierenland en Waterschap Rivierenland houden toezicht tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Na afloop van de sanering wordt de kwaliteit van het grondwater blijvend gecontroleerd.

Start saneren

Over een aantal zaken uit het plan van aanpak overlegt de gemeente nog met de aannemer. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden binnen afzienbare tijd kunnen beginnen. De sanering van de vervuiling en het ophogen en inpakken van de grond duren in totaal ongeveer acht jaar.

Zuiveren opgevangen water

Op het vervuilde terrein is een opvangbassin voor regenwater aangelegd. Zo kan dit water niet in de naastgelegen sloten of op de bodem terecht komen. Binnenkort wordt gestart met het zuiveren van het opgevangen water. Het water wordt na zuivering in de omringende sloten gepompt. De gemeente en het Waterschap hebben hiervoor vergunningen verleend.

Metingen grondwater

De gemeente West Betuwe laat continu de kwaliteit van de bodem en het water in de gaten houden. Metingen begin dit jaar gaven aan dat de kwaliteit van het grondwater op het terrein was verslechterd. Daarom is in maart onderzocht of de vervuiling zich heeft verspreid buiten het afgedamde gebied. De gemeente heeft aan de eigenaren van percelen direct naast dit gebied gevraagd of we in hun grond metingen mochten doen. Zo konden we onderzoeken of de vervuiling zich buiten het afgedamde gebied had verspreid. Uit de resultaten van deze metingen blijkt dat dit niet het geval is.